دانلود مستقیم سریال Westworld

[ad_1]

دانلود فصل اول سریال Westworld

حجم هر قسمت : ۲۲۰_۳۰۰_۴۵۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

قسمت ۲   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۳   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۴   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۵   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

قسمت ۶   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

قسمت ۷   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۸   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۹   | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

 قسمت ۱۰  | mkv | 480p | 720p | 720p x265 |S02 |

دانلود زیرنویس

=================================================

[ad_2]

لینک منبع

دانلود مستقیم سریال Animal Kingdom

[ad_1]

دانلود فصل اول سریال Animal Kingdom

حجم هر قسمت : ۲۰۰_۴۰۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۰   | mkv | 480p | 720p |S01 |

دانلود زیرنویس

=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 

دانلود فصل دوم سریال Animal Kingdom

حجم هر قسمت : ۲۰۰_۴۰۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480p | 720p |S02 |

قسمت ۲   | mkv | 480p | 720p |S02 |

قسمت ۳   | mkv | 480p | 720p |S02 |

قسمت ۴   | mkv | 480p | 720p |S02 |

قسمت ۵   | mkv | 480p | 720p |S02 |

قسمت ۶   | mkv | 480p | 720p |S02 |

دانلود زیرنویس

[ad_2]

لینک منبع

دانلود مستقیم سریال Attack on Titan

[ad_1]

دانلود فصل اول سریال Attack on Titan

حجم هر قسمت : ۱۵۰_۳۰۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۰  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۱  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۲  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۳  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۴   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۵   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۶  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۷  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۸   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۹  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲۰  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲۱   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۲   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۳  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۴  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۵  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

زیرنویس فارسی

=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود فصل دوم سریال Attack on Titan

حجم هر قسمت : ۱۵۰_ ۳۵۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480pWEBrip | ۷۲۰pWEBrip |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۰  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۱  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۲  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

دانلود زیرنویس

=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ad_2]

لینک منبع

دانلود مستقیم سریال Death Note

[ad_1]

دانلود فصل اول سریال Death Note

حجم هر قسمت : ۶۰ مگابایت

 

قسمت ۱   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۰   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۱   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۲   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۳   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۴   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۵   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۶   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۷   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۸   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۱۹   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۰   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۱   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۲   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۳   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۴   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۵   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۶   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۷   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۸   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۲۹   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۰   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۱   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۲   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۳   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۴   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۵   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۶   | mkv | 480p |S01 |

قسمت ۳۷   | mkv | 480p |S01 |

دانلود زیرنویس

=================================================

[ad_2]

لینک منبع