دانلود مستقیم سریال Attack on Titan

[ad_1]

دانلود فصل اول سریال Attack on Titan

حجم هر قسمت : ۱۵۰_۳۰۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۰  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۱  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۲  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۳  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۱۴   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۵   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۶  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۷  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۸   | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۱۹  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲۰  | mkv | 480p | 720p |S01 |

قسمت ۲۱   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۲   | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۳  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۴  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

قسمت ۲۵  | mkv | 480p | 720p  |S01 |

زیرنویس فارسی

=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

دانلود فصل دوم سریال Attack on Titan

حجم هر قسمت : ۱۵۰_ ۳۵۰ مگابایت

قسمت ۱   | mkv | 480pWEBrip | ۷۲۰pWEBrip |S01 |

قسمت ۲   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۳   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۴   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۵   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۶   | mkv | 480p WEBrip| 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۷   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip |S01 |

قسمت ۸   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۹   | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۰  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۱  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

قسمت ۱۲  | mkv | 480pWEBrip | 720pWEBrip  |S01 |

دانلود زیرنویس

=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

[ad_2]

لینک منبع